Hypnotherapie
Privacyverklaring


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Daarom volgt hier een privacy verklaring:

Van jouw behandeling leg ik een dossier aan. Dit is een wettelijke verplichting, opgelegd door de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens uit onderzoek en behandelingen.  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na jouw explicite toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
  • als enige therapeut toegang heb tot de medische gegevens in het dossier
  • gehouden ben aan de geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden, uitsluitend en alleen na jouw expliciete toestemming:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • voor het gebruik door een waarnemende therapeut, tijdens mijn afwezigheid.
  • voor annoniem gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.